Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób korzystających z obsługi Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”

Toruńskie Centrum Usług Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Marii Konopnickiej 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 611 89 44
 • Data zamieszczenia: 2023-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych
  Marii Konopnickiej 13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 611 89 44
  REGON: 520850227
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób korzystających z obsługi Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób korzystających z obsługi CUS w lokalu położonym na parterze budynku przy ulicy Marii Konopnickiej 13 w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową (projekty, przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia, umową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami administracyjnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.d. zdolności technicznej lub zawodowej;Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 20 000 złotych brutto,Za datę wykonania roboty uznaje się datę zakończenia robót.Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, zamawiający uzna robotę ogólnobudowlaną wykonywaną w obiekcie budownictwa kubaturowego, w zakresie jego budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach