Przetargi.pl
Adaptacja parteru na SOK oraz I piętra dla Centrum Obsługi Telefonicznej w Biurze Terenowym w Węgrowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Browarna 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6401753 , fax. 025 6401711
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach
  ul. Browarna 12 12
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 6401753, fax. 025 6401711
  REGON: 00001775600356
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja parteru na SOK oraz I piętra dla Centrum Obsługi Telefonicznej w Biurze Terenowym w Węgrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia o wartosci szacunkowej poniżej 5.000.000 EURO jest wykonanie Adaptacji parteru na SOK oraz I piętra dla Centrum Obsługi Telefonicznej w Biurze Terenowym w Węgrowie przy ul. Wieniawskiego 15
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) 2. Wadium Wykonawca może wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275, ze zm.). 3. W przypadku, gdy: 1) oferta nie będzie zabezpieczona wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) wadium zostało wniesione w formie innej niż określił Zamawiający w pkt. 2., 3) wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający w pkt. 1., Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach