Przetargi.pl
Zielone płuca Poligonu – strefa świeżego powietrza – etap I.

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900 , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zielone płuca Poligonu – strefa świeżego powietrza – etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu zadania inwestycyjnego w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn: „Zielone płuca Poligonu – strefa świeżego powietrza”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 2 w Pszczynie - Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej; - Dostawa i montaż ławki; - Wykonanie rabat roślinnych na miejscu istniejącego trawnika; - Nasadzenia drzew i krzewów; - Dostawa i rozścielenie kruszywa. b) Doposażenie placu zabaw obok Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie: - Dostawa i montaż karuzeli; - Dostawa i montaż zestawu sportowo-sprawnościowego; - Dostawa i montaż zestawu: sklepik z tablicami edukacyjnymi. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączona dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach