Przetargi.pl
Usługi transportu sanitarnego wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ogłasza przetarg

 • Adres: Opole, ul. Mickiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 413 639 , fax. 774 413 645
 • Data zamieszczenia: 2021-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  ul. Mickiewicza 42404 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 413 639, fax. 774 413 645
  REGON: 29244500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportu sanitarnego wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług transportu sanitarnego wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zwanych dalej „Usługami”, świadczonych równocześnie przez dwa zespoły transportu sanitarnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach