Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku.”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Wierzbowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178522111
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Wierzbowa 16
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178522111
  REGON: 00029164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inspekcja sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w zakresie modernizacji energetycznej budynku PSSE w Przeworsku . 2. Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Docieplenie stropu nad III piętrem P1 styropianem EPS-100-033 = 0,033 [W/(m•K)]; i grubości 20 cm. 2. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku P3 płytą styropianową EPS 100-033 FASADA , = 0,033 [W/(m•K)]; grubości 15 cm na powierzchni wraz z tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. 3. Docieplenie ściany cokołowej P8 płytą styropianu ekstrudowanego XPS N-III-I, λ = 0,034 [W/(m•K)]; grubości 10 cm wraz z tynkiem cienkowarstwowym drobnoziarnistym – dekoracyjny tynk mozaikowy. 4. Wykonanie konstrukcji dachu wraz z poszyciem części wysokiej budynku wraz z nowym orurowaniem i rurami spustowymi. 5. Przebudowa kominów części wysokiej budynku wraz z czerpniami i wentylatorami. 6. Wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomem i montażem zwodów poziomych. 7. Wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę szczelną PCV o Współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2K) dla całego okna i współczynniku infiltracji powietrza a<0,3. W części wysokiej należy wykonać szprosy szer. 26 w przestrzeni międzyszybowej. 8. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową aluminiową w kolorze szarym, PCV U= 1,3 W/(m²K)i współczynniku infiltracji powietrza a<0,3. UWAGA. - WAŻNE: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres niż ten wskazany do realizacji, pozostały zakres nie jest przedmiotem zadania i będzie realizowany w ramach innych prac. Przedmiar robót zawiera szerszy zakres niż ten wskazany do realizacji. Do realizacji prac nie są przewidziane pozycje: - 1.2 Stropodach. - 9 Przebudowa kominów część niska - 11 Iniekcja ścian fundamentowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku, przy czym wartość wykonanych termomodernizacji wyniosła co najmniej 300 000 zl • 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202 t.j. oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która dodatkowo posiada minimum 5-letni staż pracy (doświadczenie) na stanowisku kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz • 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która dodatkowo posiada co najmniej 5-letni staż pracy (doświadczenie) na stanowisku kierownika robót elektrycznych o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach