Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy oleju opałowego 2020

Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji" ogłasza przetarg

 • Adres: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10A/210
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 511 078 , fax. 856 511 078
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji"
  ul. Zwycięstwa 10A/210
  15-703 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 511 078, fax. 856 511 078
  REGON: 52243802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsgarbary.cba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: organizacja pozarządowa - stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy oleju opałowego 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w prognozowanej ilości 80m³ do kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień (składanych telefonicznie, drogą faksową, e-mail), transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę do zbiorników w kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (Dom znajduje się w miejscowości Garbary nad Zalewem Siemianówka, ok. 60km od Białegostoku). Pojedyncze dostawy oleju wynoszą ok 3-8 m³
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty (załącznik nr 1 do siwz), Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do siwz)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach