Przetargi.pl
: Remonty infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r.: Zadanie 3/PO2: Część I – Budowa wiaty ogniskowej. Część II – Budowa ławostołów, Część III – Budowa płotu drewnianego.

Park Narodowy Gór Stołowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, Słoneczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 661 436 , fax. 748 662 097
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Narodowy Gór Stołowych
  Słoneczna 31
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 661 436, fax. 748 662 097
  REGON: 02178389100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pngs.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna - Park Narodowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  : Remonty infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r.: Zadanie 3/PO2: Część I – Budowa wiaty ogniskowej. Część II – Budowa ławostołów, Część III – Budowa płotu drewnianego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I. ”Budowa wiaty ogniskowej w rejonie parkingu – Kształtna Łąka”. Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce realizacji: teren PNGS, parking „Kształtna Łąka ,O.O.Szczeliniec.oddz.50 f, Budowa wiaty ogniskowej w rejonie parkingu „Kształtna Łąka" Część II. ”Wymiana ławo stołów w rejonie parkingu – Kształtna Łąka”. Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce realizacji: teren PNGS, parking „Kształtna Łąka ,O.O.Szczeliniec.oddz.50 f, Wymiana ławo stołów w rejonie parkingu „Kształtna Łąka”. 1.Budowa ławo stołów – 4 szt. Część III ”Wymiana ogrodzenia w rejonie parkingu – Kształtna Łąka”. Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce realizacji: teren PNGS, parking „Kształtna Łąka ,O.O.Szczeliniec.oddz.50 f, Wymiana ogrodzenia w rejonie parkingu „Kształtna Łąka”. 2.Budowa ogrodzenia – 30,70 m.b. ( 5 segmentów x 6,14 m.b.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000 PLN. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą. 1.wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, całkowitą cenę ofertową brutto oraz dane dotyczące wszystkich parametrów podlegających ocenie; 2.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w tym oświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do SIWZ). 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczeń, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – oświadczenie (zobowiązanie podmiotu trzeciego) 7. Zamawiający wzywa na podstawie art. 26.2f PZP do dołączenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału - stanowiące załącznik nr 7.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach