Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na prowadzenie stołówki szkolnej oraz dzierżawę pomieszczeń kuchennych i magazynowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie w okresie od 04.09.2018r. do 19.06.2020r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 20637 Lublin, ul. Ignacego Rzeckiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 257 012 , fax. (081) 743 43 35
 • Data zamieszczenia: 2018-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
  ul. Ignacego Rzeckiego 10
  20637 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 257 012, fax. (081) 743 43 35
  REGON: 43034072800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/zso5/zamowienia-publiczne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na prowadzenie stołówki szkolnej oraz dzierżawę pomieszczeń kuchennych i magazynowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie w okresie od 04.09.2018r. do 19.06.2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 i XIX Liceum Ogólnokształcącego oraz osób trzecich. 2. Świadczenie usług żywnościowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 22 tj. śniadanie, obiad i podwieczorek w ilości ok 30 szt. dziennie - uzależnione od decyzji rodziców. 3. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczeń kuchennych i magazynowych o pow. 270 m2– zał. Nr 6 4. Zamawiający użyczy nieodpłatnie pomieszczenia jadalni o pow. 140 m2 na czas prowadzenia żywienia - wydawania posiłków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000 zł zgodnie z SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał się minimum jedną usługą wykonaną/wykonywaną należycie w zakresie przygotowania i dostarczania gorących posiłków, w szczególności obiadów (zupa i drugie danie) realizowaną w sposób ciągły przez okres minimum 10 -u miesięcy w ramach jednego zamówienia, kontraktu, umowy dla co najmniej 250 osób dziennie. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności z zakresu żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach