Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie – etap I

Gmina Kęsowo ogłasza przetarg

 • Adres: 89-506 Kęsowo, ul. Główna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 344 091 , fax. 523 344 022
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kęsowo
  ul. Główna 11
  89-506 Kęsowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 344 091, fax. 523 344 022
  REGON: 92351127000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kesowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Polnej na odcinku 995 m na działkach o nr. ewid 318/2, 527/2, 647- obręb ewidencyjny Kęsowo. Zakresem objęto branżowe roboty drogowe związane z: odtworzeniem trasy drogi, wykonaniem poszerzenia istniejącej drogi gminnej, wykonaniem warstwy wyrównawczej na poszerzeniach, wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej, przebudową istniejącego chodnika z kostki betonowej, utwardzeniem i zagęszczeniem poboczy gruntowych, wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery sprężyste i wyspa dzieląca), remontem istniejących zjazdów, zatoki autobusowej. Parametry: szerokość jezdni - 5,10 m, powierzchnia jezdni - 5 060 m2, powierzchnia remonotowanych zjazdów gospodarczych: zjazdy z masy MMA - 15,5 m2 zjazdy z kostki betonowej 85,50 m2, utwardzone pobocza gruntowe - 1 000 m2, przejście dla pieszych (malowanie pasów) - 2 kpl., przebudowa chodnika 1 405 m2, wyspa dzieląca - 22,0 m2, zatoka autobusowa z peronem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1. Projekt budowlany, Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr 3. Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, - dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, - zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jako dowód polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – załącznik nr 9 – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach