Przetargi.pl
. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617L Pustelnia – Trzebiesza – Darowne na odcinku od km 0+013 do km 1+343, dł. 1,330 km”

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 204 072 , fax. 818 204 072
 • Data zamieszczenia: 2021-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
  ul. Młodzieżowa 6
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 818 204 072, fax. 818 204 072
  REGON: 43102961300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  . „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617L Pustelnia – Trzebiesza – Darowne na odcinku od km 0+013 do km 1+343, dł. 1,330 km”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617L Pustelnia – Trzebiesza – Darowne na odcinku od km 0+013 do km 1+343 ,dł. 1,330 km” 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi, - frezowanie nawierzchni asfaltowych. b) Poszerzenia - wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne, -ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa, gr. w-wy 15 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. w-wy 20 cm, -podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P, gr. w-wy 7 cm, -ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 120 kN/m c) Nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, - wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC16 P w ilości śr.75 kg/m2 - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W, w-wa wiążąca gr. w-wy 6 cm, -skropienie międzywarstwowe, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy 4 cm. d) Odwodnienie - rozebranie przepustu rurowego, betonowego wraz z rozbiórką nawierzchni, podbudowy, wykonaniem wykopu, - wykonanie przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy 80 cm. - umocnienie wylotów przykanalików brukiem, - oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 80 cm, e) Roboty wykończeniowe - pobocze utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 mm gr.15 cm i szer.1,00m, - uzupełnienie gruntem rodzimym poboczy na szer. 0,5 m i gr. 10 cm ,poza kruszywem , d) Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe - oznakowanie poziome
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach