Przetargi.pl
„Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie (etap I)”.

Gmina Dobczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-410 Dobczyce, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 721 700 , fax. 122 712 993
 • Data zamieszczenia: 2021-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobczyce
  ul. Rynek 26
  32-410 Dobczyce, woj. małopolskie
  tel. 123 721 700, fax. 122 712 993
  REGON: 35155542400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie (etap I)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - roboty pomiarowe wraz z obsługą geodezyjną; - wycinka drzew kolidujących z projektowanymi robotami (w uzgodnieniu z administratorem (Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – Nadzór Wodny Myślenice); - roboty ziemne koparką podsiębierną pod wykonanie rowu melioracyjnego „C” wraz z odwozem urobku do 5 km; - roboty ziemne koparką podsiębierną pod wykonanie rowu melioracyjnego „C” na odkład wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem wzdłuż rowu; - umocnienie dna rowu płytami ażurowymi 90x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej; - umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej; - umocnienie skarp rowu (powyżej płyt ażurowych) geokratą kubełkową 15/15cm wys. 10 cm z wypełnieniem materiałem mineralnym i obsianiem trawą; - wykonanie wylotu rowu „C” do rzeki Raby wraz z montażem podwójnego przepustu wałowego z rur PEHD SN8 o średnicy 2xfi 120cm; - wykonanie przyczółka wylotowego żelbetowego; - ubezpieczenie skarpy brzegowej rzeki Raby w rejonie wylotu narzutem kamiennym; - montaż¿ przepustu P2 z rury HelCor 180/120 wraz z wykonaniem ścianek czołowych żelbetowych; - przebudowa sieci wodociągowej PE 280mm kolidującej z projektowanym rowem melioracyjnym; - roboty rozbiórkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach