Przetargi.pl
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej

Gmina Firlej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-136 Firlej, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 575 041 , fax. 818 575 081
 • Data zamieszczenia: 2020-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Firlej
  ul. Rynek 1
  21-136 Firlej, woj. lubelskie
  tel. 818 575 041, fax. 818 575 081
  REGON: 53522100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.firlej.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej. Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Lubartowskiego decyzja nr 563/2018, znak AIB.6740.470.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej w miejscowości Serock. Realizacja inwestycji zgodnie z: decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak WOOŚ.4260.13.2017.KK z dnia 14 czerwca 2017 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej z wykorzystaniem istniejących obiektów w m. Serock gm. Firlej, decyzja nr 49/D/ZUZ/2018 z dnia 24 maja 2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego C-2 i D z projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków na działkach nr 929/2, 930/2 i 930/3 obręb ewidencyjny Serock, jedn. ewid. Firlej, Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowych obiektów technologicznych, przebudowie istniejącej infrastruktury oraz rozbiórce obiektów technologicznych i towarzyszących oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej w miejscowości Serock, gm. Firlej. Planowane przedsięwzięcie zakłada wzrost przepustowości hydraulicznej oczyszczalni jak również zwiększenie obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń głównie w okresie letnim co dla miejscowości turystycznej stanowi główny warunek dalszego rozwoju. W ramach inwestycji przewiduję się budowę przepływowej oczyszczalni ścieków pracującej w układzie dwóch ciągów, tj. z dwoma reaktorami biologicznymi i dwoma wydzielonymi osadnikami wtórnymi. Nowe obiekty powstaną na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Obecna wydajność oczyszczalni ścieków 243m3/d, planowana wydajność nowej oczyszczalni ścieków 500m3/d.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie zł: sto tysięcy złotych 00/100). 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;(wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BPS w Lubartowie Oddział Firlej nr rachunku: 30 8707 1016 0200 0781 2002 0006, z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: BROK.271.3.2020” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową 
i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach