Przetargi.pl
Budowa centrum przesiadkowego w Toszku – Parkuj i jedź – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Toszek ogłasza przetarg

 • Adres: 44-180 Toszek, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 378 020 , fax. 322 334 141
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Toszek
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-180 Toszek, woj. śląskie
  tel. 322 378 020, fax. 322 334 141
  REGON: 27625777100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.toszek.pl; www.bip.toszek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa centrum przesiadkowego w Toszku – Parkuj i jedź – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie obiektów budowlanych oraz uzyskanie od właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego stosownych dokumentów uprawniających do przystąpienia do użytkowania obiektów obejmujących m.in.: a) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu przebudowy budynku dworca wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi; b) wystąpienie o wydanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, o ile do czasu zakończenia prac projektowych nie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; c) wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ul. Dworcowej oraz miejsc parkingowych wraz z oświetleniem terenu; d) sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania przebudowy, jak również docelowego projektu organizacji ruchu dla terenu dworca jak również ul. Dworcowej; e) wystąpienie o zgodę na wycinkę drzew i krzewów; f) przebudowę budynku dworca wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi; g) przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej; h) budowę parkingu; i) budowę przystanku autobusowego, j) budowę elementów małej architektury. 1. Etap A - dokumentacja projektowa (techniczna): - wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej, uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych, - wykonanie projektów budowlanych, - wystąpienie o wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego (o ile będzie wymagana), - wykonanie projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej koncepcji, - wykonanie projektów organizacji ruchu, - wykonanie przedmiarów i kosztorysów szczegółowych, - przygotowanie kompletnych wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych pism, - postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót budowlanych, - wykonanie projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych, - uzyskanie dokumentów uprawniających do prowadzenia robót budowlanych. 2. Etap B - wykonanie prac budowlanych: - remont i wykonanie obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania i robót budowlanych towarzyszących, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, - dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją projektową posiadającego wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji, - urządzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów, - uzyskanie dokumentów uprawniających do użytkowania wykonanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, - zapewnienie serwisowania zaprojektowanych i wmontowanych urządzeń w okresie gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, tj. faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin zlecenia (dokonania) przelewu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Urzędu. 6. W przypadku wadium wnoszonego w postaci niepieniężnej – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w odrębnej kopercie odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania) w siedzibie Zamawiającego, tj. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 1) przy ul. Bolesława Chrobrego 2, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach