Przetargi.pl
1-ZP-PN/WB/2009 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, ul. Kuźnicza 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3752966 , fax. 0-71 3752995
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
  ul. Kuźnicza 35 35
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3752966, fax. 0-71 3752995
  REGON: 55181193007000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzp.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1-ZP-PN/WB/2009 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Komputery przenośne Komputer biurkowy Monitory Skanery komputerowe Drukarki laserowe Oprogramowanie Doposażenie do komputerów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 1) wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy: 1) Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, 2) przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami: - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz.605 ze zm.), -niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, stanowić będzie podstawę dopuszczenia złożonej oferty do badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych i technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, a w przypadku pozytywnego wyniku tego badania do oceny według wskazanych w SIWZ kryteriów oceny ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. (druk). 3. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp (druk). 4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, w tym - co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto. Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 6. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w części VII pkt 1, 3. Dokumenty wymienione w cz. VII pkt 2, 4, 5 podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. 7. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów określonych w par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach