Przetargi.pl
1. Remont drogi gminnej Nr 108036R działka nr ewid. gruntów 6337 w km 0+000 – 0+250 w Dynowie. 2. Remont drogi gminnej Nr 108002R ul. Zarzeki w km 0+000 – 0+500 w Dynowie.

Gmina Miejska Dynów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-065 Dynów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6521093 w. 49 , fax. 166 521 093
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dynów
  Rynek 2
  36-065 Dynów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6521093 w. 49, fax. 166 521 093
  REGON: 65090026900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Remont drogi gminnej Nr 108036R działka nr ewid. gruntów 6337 w km 0+000 – 0+250 w Dynowie. 2. Remont drogi gminnej Nr 108002R ul. Zarzeki w km 0+000 – 0+500 w Dynowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Remont drogi gminnej Nr 108036R działka nr ewid. gruntów 6337 w km 0+000 – 0+250 w Dynowie obejmuje: 1) wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa o powierzchni 1 461,25 m2 wraz z wywozem zdemontowanego kruszywa na plac składowy celem ponownego wbudowania w ilości 219,19 m3. 2) wykonanie robót ziemnych (koryto głębokości 40 cm na całej szerokości drogi o powierzchni 1 461,25 m2) wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km w ilości 584,50 m3, 3) wykonanie wzmocnienia podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (ilość zastosowanego cementu 25 kg/m2) z doziarnieniem kruszywem wcześniej zdemontowanym na łączną grubość warstwy stabilizacji 30 cm (rm=2,5 mpa) w ilości 1 461,25 m2, 4) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczenie 10 cm w ilości 1 461,25 m2, 5) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-32,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości 1 410,29 m2, 6) wykonanie wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną ac11p w ilości 67,97 t, 7) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego ac11w o grubości po zagęszczeniu 6 cm w ilości 1 359,41 m2, 8) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego ac11s o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1 334,00 m2, 9) wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym frakcji 0-32,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm w ilości 375,00 m2. 2. Remont drogi gminnej Nr 108002R ul. Zarzeki w km 0+000 – 0+500 w Dynowie obejmuje: 1) wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa o powierzchni 1 500,00 m2 wraz z wywozem zdemontowanego kruszywa na plac składowy celem ponownego wbudowania w ilości 225,00 m3. 2) wykonanie robót ziemnych (koryto głębokości 40 cm na całej szerokości drogi o powierzchni 1 830,00 m2) wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km w ilości 732,00 m3, 3) rozebraniu trzech przepustów rurowych pod koroną drogi fi 60 cm o łącznej długości 18,00 mb, 4) wykonanie trzech nowych przepustów z rur karbowanych pvc o średnicy 600 mm sn8 wraz z sześcioma ściankami czołowymi w łącznej ilości 18,00 mb, 5) odmulenie istniejących rowów odwadniających wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km w ilości 240,00 m3, 6) wykonanie wzmocnienia podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (ilość zastosowanego cementu 25 kg/m2) z doziarnieniem kruszywem wcześniej zdemontowanym na łączną grubość warstwy stabilizacji 30 cm (rm=2,5 mpa) w ilości 1 830,00 m2, 7) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości 1 830,00 m2, 8) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-32,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości 1 722,00 m2, 9) wykonanie wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną ac11p w ilości 80,70 t, 10) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego ac11w o grubości po zagęszczeniu 6 cm w ilości 1 614,00 m2, 11) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego ac11s o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1 560,00 m2, 12) wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym frakcji 0-32,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm w ilości 500,00 m2. 3. Szczegółowo zakres robót określony został w: Przedmiarze Robót (załącznik nr 11 do SIWZ), Dokumentacji Technicznej (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres minimum 3 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach