Przetargi.pl
19/PRAL/DCZP/2013/P Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 50-226 Wrocław, ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 66 212 , fax. 71 77 66 229
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18 18
  50-226 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 66 212, fax. 71 77 66 229
  REGON: 02118481900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  19/PRAL/DCZP/2013/P Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością we Wrocławiu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi prania odzieży: medycznej, ochronnej, roboczej, bielizny pościelowej, pościeli, materaców, kocy, piżam, koszul nocnych, szlafroków i innych ( np. obrusy, firany, worki na odzież, mopy). 1.Wymagania dotyczące wykonania usługi - Wykonawca zobowiązany jest w ofercie: 1)przedstawić stosowane przez siebie standardy, procedury lub instrukcje postępowania dotyczące technologii prania, czyszczenia, dezynfekcji, transportu, pakowania itp., wraz z ich wykazem, 2)potwierdzić technologię prania, dezynfekcji chemiczno - termicznej stosownymi certyfikatami PZH i Państwowego Inspektora Sanitarnego, 3)przedstawić wykaz środków piorących i dezynfekujących wraz z atestami. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Szczegółowy zakres obowiązków stron i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 11382,00 zł (słownie : jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złotych), co stanowi 3% (słownie: trzy procent) kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zadania. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 69 1130 1033 0018 8169 3820 0001 5.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji: 1)z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta; 2)gwarancja musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela gwaranta; 3)z treści dokumentu gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami ustawy Pzp. 6.Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego, w godz. 8:30 - 14:00, najpóźniej do terminu składania ofert. 7.Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe. Brak dowodu wniesienia wadium stanowić będzie podstawę wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 8.Zwrot wadium nastąpi w trybie i okolicznościach określonych w przepisach ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dczp.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach