Przetargi.pl
13W/SEROLOGIA/2009

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7142301, 7142335 , fax. 029 7142299
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
  ul. Witosa 2 2
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 029 7142301, 7142335, fax. 029 7142299
  REGON: 00030459100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  13W/SEROLOGIA/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ODCZYNNIKI WZORCOWE I TESTY MIKROKOLUMNOWE wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244961008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Przedstawią wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. 5. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Dz.U. Nr.19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych, Art.24. 6.Wyrażają zgodę na określone warunki w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-makow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną